Regulamin

Regulamin przewozu osób
EXPRES-BUS

Regulamin przewozu osób
EXPRES-BUS
 • 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz
  przewozu osób i rzeczy.
 • 1.2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
 • a) EXPRES-BUS= Kamila Rzezińska
  b) Przewoźnik – firma EXPRES-BUS wykonująca przewóz pasażerów
  c) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu firmy EXPRES-BUS na podstawie uiszczonej kwoty za przejazd/zapłaconego biletu;
  d) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu,
 • 2. PRZEWOŹNIK
 • 2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
 • 2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został
  wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy Door to Door) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą
  ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
 • 2.3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np.
  zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich
  dalsze, bliżej nie określone skutki.
 • 2.4. Ze względów bezpieczeństwa pasażerów, przewoźnik wyznacza kierowcy górna granicę prędkości do 140km/h lub zgodnie z przepisami ruchu drogowego danego kraju
 • 2.5. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe w razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.
 • 2.6. W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
 • 2.7. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
  a) nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu.
  b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
  c) spożywa alkohol lub środki odurzające w czasie postojów w podróży oraz w pojeździe
  d) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów.
  e) zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów lub kierowcy
  f) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne, przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
 • 2.8. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.
 • 2.9. W razie awarii pojazdu przewoźnik zobowiązany jest do wykonania usługi w czasie do 24 godzin.
 • 3. PASAŻER
 • 3.1.Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
 • 3.2 Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazanym adresem 10 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu
 • 3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
  a) złożenia bagażu do luków bagażowych;
  b) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
  c) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
  d) podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;
  e) zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe;
  f) opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania
 • 3.4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu jazdy linii nie stanowią inaczej: dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej ” wystawionego i wydanego wraz z biletem przez sprzedawcę. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.
 • 3.5. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
 • 3.6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 • 3.7. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
 • 3.8. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do firmy EXPRES-BUS.
 • 3.9. Pasażer odpowiada cywilnie jak i finansowo za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.
 • 4. BAGAŻ
 • 4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  a) dwie sztuki bagażu podstawowego o wadze łącznej do 50 kg, przewożonego w luku bagażowym,
  b) jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,
 • 4.2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
 • 4.3. Bagaż przekraczający podane w punkcie 4.1 wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą i po uzyskaniu zgody załogi.
 • 4.4. Pasażer może zabrać za dopłatą kolejną sztukę bagażu podstawowego do 25kg każdy.
 • 4.5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
 • 4.6. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.
 • 4.7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże które są nie podpisane przez klienta oraz bagaże  znajdujące się poza lukiem bagażowym i bagaż podręczny.
 • 4.8. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką lub naklejką z podanym nazwiskiem i adresem. Załoga może sprawdzić zgodność podanych danych z dokumentem tożsamości Pasażera. Bagaż nieopisany i którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę usunięty z pojazdu. W takiej sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu.
 • 4.9. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Zabrania się ponadto przewozu jakichkolwiek zwierząt w pojeździe,chyba że pasażer poinformuje przed przejazdem o chęci przewiezienia zwierzęcia.
 • 4.10. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 • 4.11. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer.
 • 4.12. Za nadbagaż pobierana jest przez załogę pojazdu oplata w wysokości od 40 do 200 PLN za sztukę (w zależności od gabarytu i wagi bagażu).
 • 5. UMOWA PRZEWOZU
 • 5.1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez przewoźnika  rezerwacji po uprzednim wysłaniu przez pasażera sms-a    lub maila z danymi do przejazdu i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 • 5.2. Pasażer który zamawia przejazd dla innej osoby lub dla grupy osób jest zobligowany do poinformowania pozostałych pasażerów o warunkach przewozu oraz o treści regulaminu. Jeżeli w/w osoby nie zgadzają się z niniejszym regulaminem to osoba zamawiająca przejazd powinna niezwłocznie poinformować o tym fakcie przewoźnika.
 • 5.3. Odmowa lub brak akceptacji przez Pasażera niniejszego regulaminu,  może skutkować wykreśleniem z listy pasażerów. 
 • 5.4. Opłatę należy uiścić bezpośrednio u kierowcy lub przelewem na podany numer konta który znajduje się w zakładce „KONTAKT” na naszej stronie internetowej.  
 • 5.5. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób„DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika www.expres-bus.com.pl
 • 5.6. Rezerwacji miejsc w busie dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca. Istnieje jednak możliwość zarezerwowania konkretnego miejsca(FOTELA) w busie za dodatkową opłatą w wysokości 40 złotych lub 10€ za jedno miejsce. O tym fakcie trzeba poinformować PRZEWOŹNIKA podczas rezerwacji przejazdu.
 • 5.7. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom bez podania przyczyny.
 • 5.8. Pasażer który odwoła rezerwację lub z którym nie ma kontaktu  w dzień wyjazdu jest zobowiązany do uiszczenia w całości opłaty za przejazd na nasze konto bankowe znajdujące się w zakładce „KONTAKT” na naszej stronie www.expres-bus.com.pl w terminie do 7 dni.  Po upływie terminu płatności sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania Sądowego co może narazić pasażera na dodatkowe koszty. W przypadku grup powyżej 3 osób, które wpłacą zadatek możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji wynosi 3 dni przed planowanym wyjazdem. Po tym terminie  zadatek przepada na rzecz przewoźnika.
 • 5.9Informujemy że w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usługi rozmowy mogą być nagrywane                                                                                                                           
 • 6. REKLAMACJE
 • 6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.
 • 6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
  a) opisanie zaistniałych okoliczności,
  b) wnoszone zastrzeżenia,
  c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.
 • 6.3 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.
 • 6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
 • 6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
 • 6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
 • 6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.
 • 7.PROMOCJE i RABATY
 • 7.1. Przy płatności z góry w dwie strony pasażer otrzymuje rabat w wysokości 40 złotych na zakup biletów na przejazd w obie strony tzn. pasażer jadąc z Polski do Holandii opłaca z góry bilet w obie strony i tym samym w drodze powrotnej do Polski będzie miał ” bilet open” czyli wybiera sobie dowolną datę przejazdu jeżeli tylko na dany dzień Przewoźnik posiada wolne miejsca na przejazd.
 • 7.2. Promocja „co 6-ty przejazd gratis” obowiązuje od 1 Maja 2018r. i trwa bezterminowo a polega na tym że Pasażer za każdy wykorzystany przejazd otrzymuje od Kierowcy podpis na kuponie promocyjnym. Po zrealizowaniu pięciu przejazdów i pozytywnej weryfikacji w systemie, Pasażer może skorzystać z darmowego przejazdu.
 • 7.3. Kupon jest imienny i nie wolno przekazywać go innej osobie ponieważ grozi to unieważnieniem całego kuponu promocyjnego.
 • 7.4. Promocji nie można ze sobą łączyć tzn. Pasażer korzystający z rabatu na przejazd w dwie strony 40 złotych nie otrzyma od kierowcy podpisu za taki przejazd. 
 • 7.5. Każda próba sfałszowania kuponu będzie skutkowała unieważnieniem wszystkich podpisanych przejazdów.
 • 7.6 Pasażer przed wykorzystaniem przejazdu GRATIS musi zgłosić podczas rezerwacji, że będzie chciał wykorzystać darmowy przejazd a Przewoźnik po weryfikacji wszystkich przejazdów poinformuje Pasażera, że taki przejazd mu przysługuje. 
 • 7.7. W okresie przed i po Świątecznym gdy ceny biletów są wyższe niż zwykle Pasażer który będzie chciał wykorzystać Gratisowy przejazd jest zobowiazany do dopłaty  różnicy do ceny która w danym okresie świątecznym obowiązuje.
 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 8.1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:
  a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami

Regulamin przewozu osób
EXPRES-BUS

Busy do Niemiec bez przesiadek, Busy do Holandii bez przesiadek, Codziennie, Od Drzwi do Drzwi, Bez Przesiadek, Bez Paczek,                      Nowe samochody, Zawodowi kierowcy

Call Now ButtonZ a d z w o ń T e r a z